Професионална гимназия по електротехника

Заявление за записване на малолетен ученик

Заявление за записване на ученик

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за издаване на академична справка

Заявление за отсъствие до 3 дни

Заявление за отсъствие до 7 дни

Заявление за преместване в друг клас

Заявление за преместване от дневна в самостоятелна форма

Заявление за преместване от самостоятелна в дневна форма

Заявление за продължаване в самостоятелна форма

Заявление за удостоверение за завършен клас

Заявление за явяване на ДИ

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за УП-2 с избор на години

Заявление УП

Искане за пердоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

Искане за упражняване права на субект на лични данни