Професионална гимназия по електротехника
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Утвърждавам: Живка Москова Директор на ПГ по електротехника 01.09.2016г. ГОДИШЕН ПЛАН Приет на заседание на педагогическия съвет на 01.09.2016г. / Протокол № 13/ Раздел I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО през учебната 2015/2016 г. ПГ по електротехника провежда успешна политика по отношение подготовката на учениците по професии и специалности, които са търсени на пазара на труда и предполагат успешна реализация на тези от завършващите ученици, които я търсят. Училището се развива устойчиво и е намерило своето място в общинската образователна структура. Добрата МТБ, качеството на образованието, възможността за реализация и добрите традиции в областта на поддържане на строги правила за поведение – това е, което прави училището привлекателно и полезно за младите хора и техните родителите. Общият брой на педагогическият персонал в ПГ по електротехника за учебната 2015/2016 г. е 48 души, от които 44 % с придобита ПКС. Учителите постоянно повишават квалификацията си чрез участие в различни квалификационни форми, организирани от училището, както и в семинари, тренинги и обучения на общинско, областно и национално ниво. Средствата за квалификационна дейност са предвидени в бюджета на училището. През изминалата учебна година няма загуба на учебно време поради отсъствие на учители. Извършено е заместване във всички часове, като 93% от отсъствията на учителите са с правоспособни по предмета заместници. В началото на учебната година броят на учениците e 602, в края – 583. Част от учениците, напускат училище поради трудна адаптация, други поради наложено наказание. Заявеният план-прием за учебната 2015/2016г. е изпълнен 67 % по отношение на броя на паралелките и 100 % по отношение на пълняемостта им. Сформирани са 3 паралелки с прием след VІІ клас и 1 след завършено основно образование. В края на учебната година 98 % от зрелостниците получиха дипломи за завършено средно образование, но само 42 % - свидетелства за професионална квалификация, което е твърде обезпокоително и напълно незадоволително. Малък е броят на учениците в училището, които изявяват желание за участие в олимпиади. Необходимо е да се извърши допълнителна подготовка (в часовете за консултации) за ученици, изявили желание за участие в олимпиади, което би довело до по-голяма успеваемост и по-добри резултати. Противообществените прояви на ученици през тази учебна година бяха съпроводени най-вече с агресивно поведение, изразяващо се в словесна и физическа саморазправа. УКПАПУ системно провежда индивидуална работа с ученици, извършили асоциални прояви, целта на които е да представи на учениците по-приемливи модели на поведение. При осъществяване на тази дейност, комисията работи в тясно сътрудничество с класните ръководители, своевременно уведомява родителите, МКБППМН, Дирекция «Социално подпомагане», ДПС. Случаите се разглеждат и на заседания на педагогически съвет. В училището са предприети всички необходими мерки, свързани с опазване живота и здравето на учениците: охрана, видеонаблюдение, пропускателен режим. Сътрудничество с родителите не е на нужното ниво. Създадените родителски комитети не са приобщени за активно участие в училищния живот, при решаване на проблеми и превенция за употреба на наркотици и упойващи вещества, намаляване на агресията сред учениците, превенция на отсъствия, бягства от училище и противообществени прояви. Работи се за взаимодействие и партньорство между учители и ученици. Изграден е и функционира Ученически съвет. Утвърдени са връзките със социалните партньори и бизнеса. Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Работи се в посока за по-ефективно сътрудничество между професионалната гимназия и бизнеса...