Професионална гимназия по електротехника

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ И

ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ

ИЗПИТИ

САМОСТОЯТЕЛНО

ОБУЧЕНИЕ

 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТУРИТЕ можете да получите от : - училищното ръководство; - информационно табло на ІІ етаж; - училищната библиотека /изпитни програми, примерни тестове /; - безплатен телефон на МОМН - 0 800 19 010;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАВЪРШВАЩИ УЧЕНИЦИ

2016/2017 година

 

ДЪРЖАВНИ  ЗРЕЛОСТНИ  ИЗПИТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДЪРЖАВНИ  ИЗПИТИ

 

ЗА ПРИДОБИВАНЕ

 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сесия

БЕЛ

ДЗИ по желание

Срок за подаване на заявления

Втори ДЗИ

Май-юни 2017г.

19 май 2017г.

22 май 2017г.

Втори ДЗИ

От 26 май до

2 юни 2017г.

/по график /

06-17.03.

2017г.

Август – Септември 2017г.

28 август 2017г.

29 август 2017г.

От 30 август 2017г.

 до 5 септември 2017г.

/ по график /

03–14.07.

2017г.

Сесия

  Практика

на професията

 Срок за подаване на заявления

Теория

на професията

Януари 2017г.

/за завършили преди 2016/17/

23, 24 и 25.01.

2017г.

23.12.2016г.

26.01.2017г.

Юни-Юли 2017г.

ІІ степен –

31.05.,1 и 2.06.17г.

ІІІ степен

12а - 1,2 и 5.06.2017г.

12б,в,г,д,е- 6,7, и 8.06.2017г.

10.05.2017г.

ІІ степен – 06.06.2017г.

ІІІ степен-  09.06.2017г.

Септември 2017г.

4, 5 и 7.09.

2017г.

01.09.2017г.

08.09.2017г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-ВАРНА

 

ЗАПОВЕД

№РД-09-1381

Гр.Варна, 09.09.2016г.

 

                  На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО

ОПРЕДЕЛЯМ

следната организация на обучението в самостоятелна форма:

 

               1.Учениците, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение, подават писмено заявление до директора на училището не по-късно от  началото на учебната година.

              2. Знанията и уменията на учениците в самостоятелна форма на

обучение се оценяват чрез изпити в 2 редовни и 2 поправителни сесии за учебната година:

1. Редовни сесии:

 Първа  – от 10 до 30 януари;

 Втора   – от 21 до 31 март – за 12 клас

                    – от 1 до 15 юни – за 9, 10 и 11 клас.

2. Поправителни сесии:

 Първа      -  от 11 до 22 април  – за 12 клас

                                                 -  от 1 до 25 юли – за 9, 10 и 11 клас;

 Втора      -  от 15.08. до 31.08

             3.За явяване на изпити учениците подават заявление до директора на училището не по-късно от 20 дни преди началото на съответната сесия.

 4. При провеждане на изпитите и оформяне на резултатите се спазва следното:

                         4.1.Изпитите по теоретичните учебни предмети са писмени с продължителност 3 часа, а по учебна практика – практически с продължителност не повече от 5 часа.

                        4.2.Учениците полагат изпити по учебни предмети за съответния клас и учебна година по учебен план за дневна форма на обучение. За всеки ученик ПС приема индивидуален училищен учебен план.

                       4.3.Изпитът по всеки учебен предмет се провежда от комисия от двама учители  по графици, определени със заповед на директора на училището, не по-късно от 5 дни преди началото на сесията .

                        4.4.Председателят на комисията:

 Изготвя конспект по учебния предмет и го представя в администрацията на училището най-късно един месец преди изпитната сесия. Конспектът се утвърждава от директора на училището. Конспектът по учебна практика съдържа темите и задачите на практическите занятия.

 Изготвя изпитни билети /практически задания/ въз основа на конспекта, които се утвърждават от директора не по-късно от 10 дни преди датата на съответния изпит;

                          4.5.Комисията оценява писмените /практическите/ работи на учениците и отразява оценките в протоколи, които предава не по-късно от един ден след провеждане на изпита,  заедно с писмената работа.

                          4.6.Оценката от изпита по учебния предмет е годишна.

                          4.7.Учениците, които имат оценка слаб 2  или не са се явили на втората поправителна сесия – повтарят класа. При повтаряне на класа учениците се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб 2 или не са се явили на поправителни изпити.

                          4.8.Учениците от последния гимназиален клас не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителни изпити в януарска сесия и в сесии по чл.4 т.2.

                          4.9.Ученик, който е преминал от дневна в самостоятелна форма на обучение след приключване на І-вия учебен срок не полага изпити по учебни предмети, чийто изучаване е приключило през І-вия учебен срок и оформената годишна оценка по тези предмети е различна от Слаб 2.

5. Ученици, навършили 16 годишна възраст, които се обучават в самостоятелна  форма на обучение до 14 септември на всяка година подават заявление до директора на училището за продължаване на своето обучение или отписване от обучение за съответната учебна година.

6. Ученици в самостоятелна форма, които в рамките на учебната година не са се явили на нито един изпит без да са налице уважителни причини за това, отпадат от училището.

 

               С настоящата заповед да се запознаят всички учители и ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение.

                Контрол по изпълнението и възлагам на  заместник-директорите  по учебна дейност и по учебно-производствена дейност.

 

Живка Москова

Директор на ПГ по електротехника

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ВАРНА

 

ЗАПОВЕД

№РД-09-

Гр.Варна, 04.09.2015г.

 

На основание чл.147, ал.1, т.9 от ППЗНП

УТВЪРЖДАВАМ

списък на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2015/2016г.:

 

№ Име, презиме, фамилия Клас Професия  Специалност

1 Росен Радославов Радев ІХ Техник на компютърни системи Компютърни мрежи

2 Димитър Стефанов Боянов ІХ Електротехник Електроенергетика

3 Тихомир Огнянов Тодоров Х Електротехник Електрически инсталации

4 Николай Кирчев Илиев ХІ Техник на енергийни съоръжения и инсталации Възобновяеми енергийни източници

5 Николай Корнелиев Асенов ХІ Електротехник Електродомакинска техника

 

 Всички ученици в самостоятелна форма на обучение да се запознаят със заповед №РД-09-=, ======= реда и условията за полагане на изпити.

               Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж.Елена Рачева – помощник-директор по учебната дейност.

 

Живка Москова

Директор на ПГ по електротехника

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ВАРНА

 

 ЗАПОВЕД

№РД-09-

Гр.Варна, 23.11.2015г.

 

                  На основание чл. 147 , ал.1, т.1 от ППЗНП и  правилник за дейността на училището, приет от педагогическия съвет / протокол №3/ 23.11.2015г./

ДОПЪЛВАМ

  Заповед №РД-09-1383/03.09.2015г. за организацията на обучението в самостоятелна форма:

5. Ученици, навършили 16 годишна възраст, които се обучават в самостоятелна и индивидуална форма на обучение до 14 септември на всяка година подават заявление до директора на училището за продължаване на своето обучение или отписване от обучение за съответната учебна година.

 

  С настоящата заповед да се запозная всички ученици в самостоятелна форма на обучение и Мариана Христова – класен ръководител.

                       Контрол по изпълнението и възлагам на инж. Елена Рачева – помощник-директор УД.

 

Живка Москова

Директор на ПГ по електротехника

 

 

ГРАФИК за определяне на годишна оценка по учебен предмет с ученици от ІХ, Х , ХІ и ХІІ клас в самостоятелна форма на обучение през месец януари на учебната 2016/2017 година ПРОМЯНА на ГРАФИК за определяне на годишна оценка по учебен предмет с ученици от ІХ, Х , ХІ и ХІІ клас в самостоятелна форма на обучение през месец януари на учебната 2016/2017 година ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити за промяна на годишна оценка по учебен предмет за последен гимназиален клас през месец януари на учебната 2016/2017 година ПРОМЯНА на ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити за промяна на годишна оценка по учебен предмет за последен гимназиален клас през месец януари на учебната 2016/2017 година