Професионална гимназия по електротехника

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ВАРНА

 

Утвърждавам:

Живка Москова

Директор на ПГ по електротехника

 

МЕРКИ

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

І. ЦЕЛ:

        Разработване на взаимносвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото професионално образование и обучение  и резултатите от него в съответствие с държавните  образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и на действащото законодателство. Настоящите мерки са разработени като коригиращи мерки и дейности за учебната 2016/2017 година въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване за учебната 2015/2016 година.

 

ІІ. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Област 1: Достъп до професионално образование и обучение

Област 2: Придобиване на професионална квалификация

Област 3: Реализация на лицата, придобили професионална квалификация

 

 

ІІІ. МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Област 1: Достъп до професионално образование и обучение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област 2: Придобиване на професионална квалификация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област 3: Реализация на лицата, придобили професионална квалификация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящите мерки са приети от педагогическия съвет на 01.09.2016г.  / Протокол №13 /

 

 

Мерки и дейности

Срок

Отговорник

1.

Осигуряване на лесен достъп до законовата и подзаконовата нормативна база за учители,  ученици, родители и граждани

м.Х.16

 

З.Ангелова

2.

Обогатяване на училищната библиотека с необходимата научна и техническа литература

 м.Х.16

П.Великова

3.

През годината

М.Стефанова

4.

 Поддържане и обогатяване на училищната виртуална библиотека

 

 През годината

Е.Пехливанова

5.

Поддържане и обогатяване на електронния отдел в училищната библиотека

 

 През годината

Е.Пехливанова

Планиране и провеждане на ефективни дейности за публичност и популяризиране на ПОО:

- Училищен вестник

- Училищно радио и телевизия

- Поддържане на динамичен интернет сайт

- Рекламни материали

- Дни на отворени врати

6.

Осъвременяване и модернизиране на материално-техническата база:

- Преоборудване на учебна работилница за електромонтажна практика;

- Обновяване на оборудването на 2 компютърни зали

м.VІ.17

Г.Георгиев

7.

Внедряване и използване на нова система „Електронен дневник“ за подобряване комуникацията учител - родител

м.Х.2016

М.Банкова

8.

Предоставяне на възможност за валидиране на лица, навършили 16 години по всички професии/специалности, по които се провежда обучение в днавна форма

През годината

Е.Рачева

9.

Развитие на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към развитие на индивидуалните заложби на учениците, както и за преодоляване на образователни трудности:

- Работа по училищни проекти;

- Работа по общински и национални програми;

- Участие в проект „Твоят час“

 

През годината

Н.Димитрова

Мерки и дейности

  Срок

 Отговорник

1.

Разработване на учебните програми за производствена практика с участието на представители на бизнеса

м.ІХ.2016

Г.Георгиев

2.

Участие на представители на работодателски и синдикални организации в държавния изпит по теория и практика по всички професии/специалности

м.VІ.2017

Г.Георгиев

3.

 Подобряване на механизма за мониторинг и контрол на качеството:

- Осигуряване на обучение на членовете на комисията за повишаване на качеството и за самооценяване

м.ХІ.2016

Г.Георгиев

4.

Подобряване на дейностите по консултиране за кариерно развитие на обучаваните чрез реализиране на съвместни дейности с Център за кариерно развитие

През годината

Г.Димитрова

5.

 Осигуряване на педагогическия персонал на квалификационни дейности, съответстващи на изискванията към обучаващите, определени в ДОИ за придобиване на квалификация по професия

м.ІХ.2016

М.Гроздева

6.

Подобряване на условията за интерактивно обучение и учене:

- Поддържане на училищната мрежа за връзка с интернет на 100% в сградата;

- Осигуряване на поддържащо обучение за учителите;

- Осъвременяване на базата

През годината

Г.Георгиев

7.

Подготвяне на проекти за участие на учители и ученици в допълнителни обучения чрез мобилност в друга страна

ІІ.2017

М.Банкова

8.

 Осигуряване на работни места в реална работна среда за 100% от учениците по производствена практика и за 80%  по учебна практика

През годината

Г.Георгиев

9.

Разработване на планове за подкрепа на ученици, застрашени от отпадане от ПОО

м.Х.2016

Л.Стамов

Дейности за повишаване на процента на придобилите професионална квалификация:

- Осигуряване на допълнителна подготовка на учениците чрез консултиране;

- Подпомагане на учениците при разработване на изпитните теми

ХІІ.16-ІІ.17

Е.Рачева

10.

11.

Мерки за подобряване уменията на учителите за ефективна организация и планиране на урока чрез:

- Осигуряване на условия за повишаване на квалификацията;

- Споделяне на добрия педагогически опит в МО чрез дискусии, открити уроци и други;

- Провеждане на тематична проверка, свързана с оценяването на знанията и уменията на учениците

През годината

Г.Георгиев

Н.Димитрова

Е.Рачева

12.

Мотивиране на учениците за участие в олимпиади, състезания, конкурси

През годината

Председатели на МО

13.

Активизиране ролята на Училищното настоятелство при:

- Подпомагане провеждането на производствената практика;

- Включване в дейности по превенция на асоциалните прояви на учениците и в дейности за противодействие на агресията и тормоза в училище;

- Подпомагане на социално слаби ученици

През годината

Класни ръководители

14.

Подобряване сътрудничеството с родителите чрез:

- Осигуряване на възможност за консултиране с учители и психолог в удобно за тях време;

- Осигуряване на възможност за информиране на родителите по всички касаещи ги въпроси от училищния интернет сайт

През годината

З.Ангелова

15.

Повишаване на резултатите от ДЗИ чрез:

- Мотивиране на учениците за системна подготовка;

- Осигуряване на възможност за организиране на групи по ЗИП за подготовка за втори ДЗИ;

- Осигуряване на допълнителна подкрепа за ученици, нуждаещи се от такава

През годината

Н.Димитрова

Мерки и дейности

 Срок

Отговорник

1.

Задълбочаване на обратната връзка с работодателите, с цел идентифициране на силните и слабите страни на професионалното образование и обучение в училището

През годината

Г.Георгиев

2.

Дейности по мотивиране на учениците за реализация по изучаваната професия/специалност:

- Провеждане на дни на професията/специалността;

- Организиране на срещи с успели в професията  възпитаници на училището;

- Привличане на представители на работодателите и бизнеса за участници в учебния процес;

- Задълбочаване на връзките с ТУ-Варна  чрез използване на базата на университета за провеждане на практически занятия и за участие в съвместни научно-практически дейности

През годината

Г.Георгиев