Професионална гимназия по електротехника

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ВАРНА Утвърждавам: Живка Москова Директор на ПГ по електротехника МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА І. ЦЕЛ: Разработване на взаимносвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото професионално образование и обучение и резултатите от него в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и на действащото законодателство. Настоящите мерки са разработени като коригиращи мерки и дейности за учебната 2016/2017 година въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване за учебната 2015/2016 година. ІІ. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Област 1: Достъп до професионално образование и обучение Област 2: Придобиване на професионална квалификация Област 3: Реализация на лицата, придобили професионална квалификация
прочетете още тук