Професионална гимназия по електротехника

Седмично

 разписание

График класни и

контролни

работи

Родителски

срещи

Консултации

по предмети

Консултиране

на родители

и ученици

График за

провеждане на

допълнителния

час по физическо

 възпитание и

спорт

Списък

с учебници
 и помагала за
учебната
2017/2018

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на началото и края на ваканциите,

на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2017/2018 година

 

График за провеждане на родителски срещи през учебната 2017/2018 година