Професионална гимназия по електротехника

Дневен

режим

Седмично

разписание

Родителски

срещи

Консултации

по

 предмети

Консултиране

на родители

и ученици

 

График

за  провеждане

на

класни и контролни

работи

График

за

часа за

спортни

дейности

График

за  провеждане

на

производствена

практика - 10кл.

Ваканции

и

неучебни дни