Професионална гимназия по електротехника

Ваканции и

неучебни дни

График на смените

Седмично

 разписание

График класни и

контролни работи

Родителски срещи

График

спортни

дейности

Консултации

по предмети

Консултиране

на родители

и ученици

НЕУЧЕБНИ ДНИ

 

07.11.2016г.–  неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент

19.05.2017г. – ДЗИ  по БЕЛ и НВО в 7 клас по БЕЛ

22.05.2017г. – Втори ДЗИ и НВО в 7 клас по математика

 

 

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

29.10.2016г. – 01.11.2016г. вкл.       Есенна

24.12.2016г. – 04.01.2017г. вкл.      Коледна

04.02.2017г. – 08.02.2017г. вкл.    Зимна за VІІІ-ХІ клас

04.02.2017г. – 06.02.2017г. вкл.    Зимна за ХІІ клас

08.04.2017г. – 17.04.2017г. вкл. Пролетна за VІІІ-ХІ клас

13.04.2017г. –  17.04.2017г. вкл. Пролетна за  ХІІ клас

 

 

Начало на втория учебен срок:

 

                                                   09.02.2017 г. – VІІІ-XI клас (18 учебни седмици )

                                                   07.02.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)

 

Край на втория учебен срок:

 

                                                   30.06.2017 г. – VІІІ-X клас (18 учебни седмици )

                                                   15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)

                                                   14.07.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ ПО ВСИЧКИ ПРЕДМЕТИ

           ВСЕКИ  ЧЕТВЪРТЪК

             II смяна: 12.00 - 13.00ч.

               I смяна: 12.30 - 14.30ч.

 

 

График класни и контролни първи срок

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ВАРНА

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-09- 1335

Гр.Варна,

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и Годишен план, приет от ПС на

01.09.2016г. / Протокол №13/

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

 следния график за провеждане на родителски срещи през учебната 2016/2017 година:

 

Първа - 20 Септември 2016г.

 

1. Запознаване с Правилника за дейността на училището и Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

2. Училищен учебен план на паралелката. / ЗИП, ДЗИ, Държавни изпити за придобиване степен на проф. квалификация/

3. Свободното време на учениците.

 

 

 

Втора -  1 Декември 2016г. - 18.30

 

1. Избор на двама представители за делегатско събрание за избор на обществен съвет

2. Резултати от образователно-възпитателния процес.

3. Превенция на зависимостите.

4. Запознаване  с Училищен механизъм за противодействие на тормоза в училище, Вътрешни правила за достъп до обществена информация и Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали.

5. Индивидуални срещи с учители.

 

 

 

 

Трета

 

                     - за 8, 9, 10 и 11 клaс  – 24 Април 2017г.

1. Готовност за приключване на учебната година.

             2. Рисковете през лятото.

3. Индивидуални срещи с учители.

 

                              - за 12 клас  -

 

1. Готовност за приключване на учебната година.

2. ДЗИ, Държавни изпити за придобиване степен на проф. квалификация, възможности за професионална реализация.

3. Индивидуални срещи с учители.

 

 

 

                   С настоящата заповед да се запознаят всички учители и родители.

 

 

Живка Москова

Директор на ПГ по електротехника