Професионална гимназия по електротехника

Дневен

режим

 

Родителски

срещи

Консултации

по

 предмети

 

График

за  провеждане

на

класни и контролни

работи

График

за

часа за

спортни

дейности

Учебни

планове

Ваканции

и

неучебни дни

 

График

за

приемно време

за

консултиране на

родители

Форми

на

обучение

Седмично

 разписание