Професионална гимназия по електротехника

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ВАРНА

 

Утвърждавам:

Живка Москова

Директор на ПГ по електротехника

 

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА

 ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ  НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

 

Настоящите правила регламентират задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз. Те са част от превантивните дейности, които се предприемат на равнище училище.

 

I.Задължения на персонала на училището

1.Педагогически съвет

• Приема настоящите правила, като част от Правилника за дейността на училището

2. Координационен съвет

• Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на равнище училище;

• Обобщава резултатите от оценката на тормоза в началото и в края на учебната година и запознава заинтересованите страни с обобщените резултати;

• Обобщава предложенията на класовете и изготвя общоучилищни правила и ценности;

• Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване на случаите на тормоз;

• Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата;

• Подпомага класните ръководители с материали и консултации, съдейства за организирането на периодични обучения на учителите по темата за насилието и тормоза

3.Училищен психолог

• Член е на Координационния съвет за противодействие на тормоза в училище;

• Съдейства на класните ръководители при извършване на оценката на тормоза в училище;

• Отговаря за воденето и съхранението на  Дневника за регистриране на случаите на тормоз и съпътстващата документация;

• Участва в екипите за работа по случай и разработва програми за работа с деца в риск

4.Класни ръководители

• В началото и в края на учебната година извършват оценка на тормоза между учениците в класа по методика, определена от Координационния съвет;

• Запознават учениците с процедурата за съобщаване на случаи на тормоз;

• Инициират приемането на правила и ценности на равнище клас, които поставят на видно място в класната стая;

• В плана на класа планират провеждането на дейности, свързани с формирането у учениците на нагласи и социални умения, недопускащи насилие;

• За всеки случай на насилие или тормоз попълват протокол, който предават на училищния психолог;

• Участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от класа;

• Информират родителите в началото на всяка учебна година за Училищната политика за противодействие на тормоза, както и за приетите Единни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците;

• Информират родителите при всяка проява на тормоз, в които детето им е участник и за предприетите от училището мерки

5. Всички учители

• Включват темата за насилието и тормоза в учебни единици, при които това е възможно;

• Поощряват и развиват съвместното учене, както и поведение на сътрудничество и взаимопомощ;

• Познават и използват установената система за информиране и съобщаване за случаи на тормоз между учениците;

• Познават и прилагат правилата и последствията, приети от съответния клас и изискват от учениците да ги спазват

 

6. Дежурни учители

• Стриктно спазват утвърдения от директора график за дежурство;

• Реагират според утвърдените процедури в ситуации на тормоз по време на дежурството;

• Докладват на училищното ръководство за всеки случай на тормоз.

7. Непедагогически персонал

• Полагат грижи за предотвратяване на прояви на насилие и тормоз в училищни помещения, за които отговарят;

• Познават основните принципи на действие в ситуации на тормоз и ги прилагат;

• Не допускат прояви на тормоз и насилие и съобщават за тях на класен ръководител, помощник-директор, директор

 

II. Процедура за информиране и съобщаване на случаи на тормоз

• За ученици – жертва на тормоз е създадена електронна форма за подаване на сигнал, публикувана на сайта на училището pgevarna.com, рубрика Сигнал за тормоз;

• Всеки класен ръководител може да договори с учениците си от класа и други форми и начини за съобщаване на случаи на тормоз в класа;

• Всеки учител и служител, наблюдавал случай на тормоз, е длъжен незабавно да информира училищното ръководство.

 

III. Процедури за регистриране, докладване и разглеждане на случаи на тормоз

Всеки учител или служител, станал свидетел на ситуация на тормоз или за която е получил сигнал /от ученик, родители ли друг служител от училището/ е длъжен да се намеси, за да прекрати ситуацията на тормоз.

Действия в случаи на тормоз:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящите Единни училищни правила за действие в случаи на тормоз в училище са изготвени от Координационния съвет за противодействие на тормоза в училище и са приети от ПС на заседание на 25.01.2016г. / Протокол № 5