Професионална гимназия по електротехника
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ВАРНА УТВЪРЖДАВАМ: Живка Москова Директор на ПГ по електротехника ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2016-2020) Училищната програма е приета с решение на ПС с протокол №15 от 13.09.2016 г. І. УВОД Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с ученици от ПГ по електротехника и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование. Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички българските граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. Училищната програма се базира на: • Закон за предучилищното и училищното образование; • Наредба за приобщаващото образование; • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; • Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.); • Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.); • Закон за защита от дискриминация; • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието. Училищната програма определя условията и начините за осигуряване на подкрепа за равен достъп до качествено образование и приобщаване на ученици от уязвими групи и развитие на потенциала им с цел тяхната личностна, професионална и гражданска реализация в обществото. Ученици от уязвими групи в ПГ по електротехника са ученици с хронични заболявания, ученици в риск, ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца-сираци и полусираци, деца от различни етнически групи и др. с други идентифицирани нужди. II. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка и в корелация с разработените областни стратегии за подкрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа. 2.1 Обща подкрепа Общата подкрепа в ПГ по електротехника се осъществява от екип, ръководен от училищния психолог. Екипът се сформира при необходимост за конкретен случай. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всеки ученик. Общата подкрепа включва различна екипна работа също така и между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси. Заниманията по интереси могат да се организират от училище или в центрове за личностно развитие. Кариерното ориентиране, провеждано от училищния психолог или консултант от кариерен център също е част от общата подкрепа на учениците от първи до последния клас за училището. В ПГ по електротехника функционира училищна библиотека, ръководена от определен за целта служител, която чрез осъществяване на различни дейности представлява част от общата подкрепа на учениците. Описаните в Правилника за дейността на училището морални и материални награди също са част от предоставяната в училище обща подкрепа. 2.2. Допълнителна подкрепа Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на определено дете или ученик. Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование. Учениците, за които може да се поиска оценка на способностите са от следните уязвими групи: -деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година; - деца с хронични заболявания; - деца в риск. Допълнителната подкрепа включва: - работа с дете или ученик по конкретен случай; - психо-социална рехабилитация; -рехабилитация на слуха; -зрителна рехабилитация; -рехабилитация на комуникативни нарушения; -осигуряване на достъпна архитектурна среда; -специализирани средства; -ресурсно подпомагане. Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всеки конкретен ученик. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите. Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, училището уведомява отдел „Закрила на детето“ към ССП по местоживеене на детето с цел социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето. При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също се така се изготвя и индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение. За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план. III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институции, неправителствения сектор и училищната общност. Всички участници в образователния процес (семейство, училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.
Дейности
Забележка
Срок Отговорник
Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепа
постоянен
училищен психолог
 Екипна работа на учителите от даден клас
постоянен
класни ръководител, учители
при необходимост
Определяне на екип за оказване на подкрепа
постоянен
 директор
 при необходимост
Награждаване на ученици
текущ
 директор, заместник-директори
при и по определен повод за поощрение
Дейности на училищната библиотека, свързани с четивна грамотност
01.11, 01.04
 завеждащ библиотека
да се направи по повед Деня на книгата
Представяне на дейности по интереси в училището
15.09
учители
Кариерно ориентиране и консултиране на ученици от ХI и ХII класове
по график
кариерен консултант
Психологическа подкрепа, психо-социална рехабилитация и консултации
училищен психолог
целогодишно
Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище
директор, зам.-директор, учители, училищен психолог
целогодишно
Организиране и провеждане на “Училище за родители“
 01.03.
директор, екип
при желание от родителите
Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания и олимпиади
целогодишно
Стимулиране участието на деца и учениците от различни етнически групи в състезания и олимпиади
целогодишно
Съвместни дейности с МКБППМН
целогодишно
УКБАПМН, директор, районна администрация
учители учители