Професионална гимназия по електротехника

Системно програмиране

професията ПРОГРАМИСТ

 

специалност СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ

                трета степен на професионална квалификация

 

ОСНОВНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

           - алгоритми, структури от данни;

           - обектно-ориентирано интернет програмиране;

           - интернет програмиране;

           - програмиране на асемблерни езици;

           - компютърна графика и дизайн;

           - микропроцесорни системи;

           - системи за управление на бази от данни;

           - Web дизайн

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

           - системен администратор;

           - програмист;

           - Web дизайнер

 

 

 

Учебен план