Професионална гимназия по електротехника

Стратегически план на ПГ по  електротехника

 

 

Утвърждавам:

Живка Москова

Директор на ПГ по електротехника

Дата: 13.09.2016г.

 

 

 

СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

2016 – 2020 година

 

 

 

 

Приета от педагогическия съвет на 13.09.2016г. /протокол №13/

 

 

 

 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

       Настоящата стратегия задава общите насоки за развитие на училището за периода 2016-2020 г.  като описва визията, основните направления, целите и мерките за развитието на училището.

      Стратегията за развитие на ПГ по електротехника отговаря на европейските политики в областта на образованието и е в унисон с националните приоритети.

      Стратегията се основава и на приоритетите, целите и стнадартите, заложени в следните стратегически документи:

- Лисабонска стратегия на ЕС;

- Национална стратегия за детето 2008-2018г.;

- Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационни технологии в образованието (2014-2020г.);

- Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020г.);

- Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение (2015-2020г.);

- Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020г.);

- Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020г.);

- Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователна система (2013-2020г.);

- Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020г.)

- Закон за предучилищното и училищното образование;

- Закон за здравето;

- Закон за закрила на детето;

- Закон за защита от дискриминация.

 

АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА СРЕДА

 Анализът на вътрешната и външната среда е необходимото условие за определяне на стратегическите цели, формулиране на приоритетите, специфичните цели и дейности за изпълнението им.

І. Анализ на вътрешната среда

 

1. Кратки исторически данни

Професионална гимназия по електротехника – Варна е правоприемник на Техникум по електротехника, създаден през 1962г. От основаването си досега училището е подготвило около 7000 специалисти от професионални направления Енергетика, Електротехника, Електроника, Автоматизация, Компютърни науки. По статут е юридическо лице, на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министерство на образованието и науката, с функциониращ делегиран бюджет. По вид е неспециализирано училище, професионална гимназия, осигуряваща завършването на клас, придобиване на степен на образование и на професионална квалификация.

 

2. Материална среда

        Учебната сграда е построена през 1972г., по-късно през 1985г. училището се сдобива и с три физкултурни салона. За учебния процес са оборудвани 12 кабинета, 3 лаборатории, 6 работилници и 6 компютърни зали. Образователният процес е осигурен със съвременни интерактивни възможности – 25 кабинета с мултимедия, 7 интерактивни дъски, почти всички учители разполагат с преносими компютри, осигурена интернет връзка на 100% в цялата сграда.

 

3. Образователен процес

       През учебната 2016/2017г . в училището се обучават 570 ученици в дневна форма на обучение, разпределени в 25 паралелки  и 6 в самостоятелна форма, в три основни направления – „Електротехника и енергетика“, „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ и „Компютърни науки“.

      Професиите, предлагани за обучение в гимназията дават възможности за професионална реализация на пазара на труда, при наличие на желание за това. Качеството на предоставяното професионално образование дава възможност на завършващите ученици за кандидатстване  във ВУЗ и ежегодно около 50% от тях продължават образованието си в технически университети.

 

4. Кадрови ресурс

В училището през учебната 2016/2017 година работят 48 педагогически специалисти и 17 души непедагогически персонал. От педагогическите специалисти 44 % притежават професионално квалификационна степен.

 

5. Самооценка

    От направената самооценка на професионалното образование и обучение в ПГ по електротехника за учебната 2015/2016 година се очертават следните силни и слаби страни:

 

Силни страни

-Наличие на програма за повишаване на качеството на професионалното образование и обучение, разработени вътрешни правила за осигуряване на качество на ПОО и последователни действия за реализирането и;

-създадени условия за прилагане на информационни и комуникационни технологии в преподаването и оценяването;

-добра координация между класните ръководители и училищния психолог;

-действаща система за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти;

-системен контрол върху качеството на образователно-възпитателния процес;

-създадена система на извънкласни форми за осмисляне на свободното време;

-поддържане на актуална интернет страница на училището;

-поддържане на добро сътрудничество с извънучилищни институции – ТУ-Варна, ДИПКУ, ОДК, ДПС, МКБППМН;

-организиране на благотворителни инициативи;

-установени трайни партньорски отношения с работодатели за провеждане на учебна и производствена практика на учениците;

-провеждане  на педагогическа практика на студенти за придобиване на професионална квалификация „учител“;

-непрекъснато подобряваща се материална база и естетизиране на училищната среда;

-регистрирано училищно настоятелство;

-библиотека с добър библиотечен фонд, в т.ч. и електронен отдел;

-икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета;

-наличие на обективни критерии за оценка труда на педагогическите специалисти;

-наличие на обективни критерии за оценка труда на учителя.

 

 

Слаби страни

 -Тенденция към намаляване броя на учениците;

-тенденция към намаляване на бала на новоприетите ученици;

-увеличаване на броя на отсъствията по уважителни и неуважителни причини;

-намаляване на броя на учениците, завършващи с много добър и отличен успех;

-дефицит в адекватността на подходите;

-бавна промяна в технологиите, отношението и стила на работа на педагогическите специалисти;

-недостатъчна мотивационна среда за активен учебен труд;

-необходимост от преодоляване на различните педагогически изисквания към учениците в образователния процес;

-недостатъчна инициативност и креативност от страна на педагогическите специалисти за разчупване на класно-урочния модел;

-намаляване на мотивацията за усвояване на знания, умения и компетентности;

-липса на средства за извършване на основен ремонт на учебната сграда и откритите спортни площадки и съоръжения;

-резерви  за разгръщане на ученическото самоуправление;

-недостатъчно ефективна система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти;

-недостатъчно използване на възможностите за участие в различни програми и проекти;

-незадоволително представяне на олимпиади и състезания;

-резерви за по-ефективна работа на методическите обединения

-училищно настоятелство

-недостатъчно ефективна система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти.

 

 

 

ІІ. Анализ на външната среда

               Училището като институция функционира в условията на променена и агресивна среда, която оказва силно влияние върху мотивите за учене, а така също и върху поведението на учениците. Основният очертаващ се проблем е свързан с намирането на адекватна реакция, засягаща преобразуването на педагогическата система, промяна на целите, технологиите, отношението и стила на работа на педагогическите специалисти.

            При изследването на влиянието на външната среда е ползвана методиката на PEST анализа /въздействието на Политическата, Икономическата, Социалната и Технологична среда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЗИЯ

        Утвърждаване на ПГ по електротехика – Варна като училище с конкурентна образователна и подкрепяща среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всеки ученик, стимулираща творческото и личностното му развитие и подготвяща го за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. Изграждане на силна, сплотена и активна автономна училищна общност.

 

МИСИЯ

    Мисията на ПГ по електротехника – Варна произтича от нуждите на обществото – предоставяне на качествено професионално образование и обучение. От това неподлежащо на промени задължение на институцията произтичат основните насоки в дейността, осмисляне на мисията на училището на организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез осигуряване на образование, възпитание и социализация.

 

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Издигане и утвърждаване престижа на училището чрез повишаване на качеството на образованието и осигуряване на условия и подкрепа за личностно развитие

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Основните цели на професионалното образование и обучение в ПГ по електротехника са формулирани в закона за предучилищното и училищното образование:

1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;

6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

7. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;

8. Формиране на телорантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозна идентичност на всеки гражданин;

9. Формиране на толерантност и уважение към правата на учениците и хората с увреждания;

10. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;

12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

1. Повишаване на качеството и ефективността на предлаганото професионално образование  и обучение;

2. Утвърждаване на политика за подкрепа на личностното развитие на всеки ученик;

3. Приобщаване на всички заинтересовани страни в процеса на образование, възпитание и социализация;

4. Модернизиране на материално-техническата база и осигуряване на подкрепяща образователна среда;

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ І.

Повишаване на качеството и ефективността на предлаганото професионално образование и обучение

Специфична цел І.1. Утвърждаване на училището като институция, разработване и утвърждаване на единна система за ефективно управление на училището

Дейности:

І.1.1. Адаптиране на училищните политики, програми и правилници  за постигане на образователните цели, регламентирани в закона за предучилищното и училищното образование;

І.1.2. Разработване на училищни учебни планове за всяка паралелка, за всяка учебна година, приети от педагогическия съвет, след съгласуване от обществения съвет;

І.1.3. Създаване на правила за административно обслужване;

І.1.4. Създаване на условия за ефективно функциониране на методическите обединения на педагогическите специалисти и постоянните комисии;

І.1.5. Подпомагане процеса на утвърждаване на обществения съвет и училищното настоятелство като органи, подпомагащи развитието на училището;

І.1.6. Ритуализация на училищния живот;

І.1.7. Провеждане на ефективна, системна и целенасочена рекламна кампания на училището;

І.1.8. Осигуряване на широк достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за всички заинтересовани страни;

І.1.9. Поддържане и актуализиране на информационния поток в училището;

І.1.10. Правилно водене и съхранение на училищната и учебната документация, съгласно изискванията на наредбата за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;

 

І.1.11. Осигуряване на широк достъп до процеса на валидиране на знания, умения и компетентности;

І.1.12. Осигуряване на възможности за обучение в различни форми на обучение

 

Специфична цел І.2. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Дейности:

І.2.1. Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност, съобразно изискванията на наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

І.2.2. Актуализиране на училищните правила за квалификация;

І.2.3. Споделяне на резултатите от обученията и мултиплициране на добрия педагогически опит;

І.2.4. Квалифициране при въвеждане на нови учебни програми;

І.2.5. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти;

І.2.6. Набавяне на справочна, техническа и художествена литература;

І.2.7. Изграждане на система за наставничество и менторство;

І.2.8. Създаване и допълване на електронно портфолио на педагогическите специалисти;

І.2.9. Създаване на механизъм за привличане и подкрепа на млади педагогически специалисти;

І.2.10.Участие в квалификационни форми, организирани от РУО и МОН;

І.2.11.Популяризиране на добрия педагогически опит чрез документиране, представяне в интернет сайта на училището, дни на отворени врати и други

 

Специфична цел І.3. Въвеждане на най-съвременните тенденции в развитието на ИКТ

Дейности:

І.3.1. Осигуряване на условия за ефективно използване на ИКТ в обучението;

І.3.2. Създаване и използване на електронно учебно съдържание;

І.3.3. Непрекъснато обогатяване на електронния отдел в училищната библиотека;

І.3.4. Непрекъснато обогатяване на виртуалната библиотека в училищния интернет сайт;

І.3.5. Поддържане на 100% свързаност с интернет в сградата на училището

 

Срецифична цел І.4. Усъвършенстване на системата за управление на качеството

Дейности:

І.4.1. Осигуряване обучение на членовете на комисията за повишаване на качеството на ПОО и самооценяване;

І.4.2. Актуализиране на училищната система за управление на качеството;

І.4.3. Разработване на общи и специфични стандарти за качество

 

Специфична цел І.5. Инвестиции в образованието

Дейности:

І.5.1. Създаване на условия за привличане на алтернативни източници на финансиране;

І.5.2. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета;

І.5.3. Адаптиране на СФУК спрямо стандарта за финансиране;

І.5.4. Осигуряване на прозрачно и публично отчитане на средствата от бюджетните и извънбюджетните приходи.

 

Специфична цел І.6. Повишаване на резултатите от обучението

Дейности:

І.6.1. Усъвършенстване на системата за анализ на резултатите от входно/изходно ниво, НВО, ДЗИ, държавни изпити по теория и практика на професията;

І.6.2. Консултиране и допълнително обучение за ученици с обучителни затруднения;

І.6.3. Включване на ученици с обучителни затруднения в извънкласни дейности;

І.6.4. Подготовка на ученици за участие в състезания, олимпиади, конкурси и други

 

 

Специфична цел І.7. Дейности за гарантиране на достъпа до образование и предотвратяване на риска от преждевременно напускане на училище

Дейности:

І.7.1. Популяризиране на политиките „Учене през целия живот“;

І.7.2. Изготвяне на програма за превенция на ранното напускане на училище;

І.7.3.Разработване на програма за предоставяне на равни възможности  и приобщаване на ученици от уязвими групи

 

Специфична цел І.8. Участие в програми и проекти

Дейности:

І.8.1. Кандидатстване по всички национални програми на МОН, отговарящи на потребностите на училището;

І.8.2. Участие в общински програми по превенция на зависимостите;

І.8.3. Кандидатстване с проект по програма „Еразъм+“;

І.8.4. Участие в ОП „Региони в растеж“;

І.8.5. Участие в проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“;

І.8.6. Разработване на училищни проекти:

          - „Всички в час“;

          - „Виртуална библиотека“;

          - „Направи добро и го разкажи“;

          - „Умения за живот“;

          - „Къщичка за книги“

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІІ.

 

Утвърждаване на политика за подкрепа на личностното развитие на всеки ученик

 

Специфична цел ІІ.1. Прилагане на индивидуален подход към учениците за подкрепа на личностното им развитие

Дейности:

ІІ.1.1. Осигуряване на педагогическа подкрепа за ученици с трудности при овладяване на учебното съдържание;

ІІ.1.2. Осигуряване на педагогическа подкрепа за ученици с изявени дарби и интереси;

ІІ.1.3. Осигуряване на условия за изява чрез включване в конкурси и състезания;

ІІ.1.4. Утвърждаване на система за награждаване на ученици;

ІІ.1.5. Изграждане на система за кариерно ориентиране и консултиране

 

 

 

Специфична цел ІІ.2. Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на учениците

Дейности:

ІІ.2.1. Разкриване на широк спектър от извънкласни и извънучилищни дейности чрез проучване интересите на учениците;

ІІ.2.2. Приемане на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности

 

Специфична цел ІІ.3. Изпълнение на социални и здравни политики

Дейности:

ІІ.3.1. Осигуряване на качествено медицинско обслужване в училище;

ІІ.3.2. Осигуряване на условия за повишаване на двигателната активност на учениците и системно практикуване на спорт;

ІІ.3.3. Осигуряване на целеви стипендии за транспорт и общежитие

 

Специфична цел ІІ.4. Превенция на рисковото поведение на учениците

Дейности:

ІІ.4.1. Превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви;

ІІ.4.2. Превенция на зависимостите;

ІІ.4.3. Дейности за превенция и мирно разрешаване на конфликти;

ІІ.4.4. Дейности за мотивиране и преодоляване на проблемно поведение;

ІІ.4.5. Превенция на трафика на хора и закрила на жертвите на трафик

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІІІ.

 

Приобщаване на всички заинтересовани страни в процеса на образование, възпитание и социализация

 

Специфична цел ІІІ.1. Приобщаване на членовете на училищната общност – учители, ученици, родители

Дейности: Изграждане на училищни екипи за:

ІІІ.1.1. развитие на училищната общност;

ІІІ.1.2. изграждане на позитивен организационен климат;

ІІІ.1.3. утвърждаване на позитивна дисциплина

 

Специфична цел ІІІ.2. Осигуряване на ефективни начини и средства за разпространение на информацията между всички заинтересовани страни

Дейности:

ІІІ.2.1. Поддържане на актуален и динамичен интернет сайт на училището;

ІІІ.2.2. Издаване и разпространение на училищен вестник;

ІІІ.2.3. Използване на училищната телевизия и радио;

ІІІ.2.4. Поддържане на електронен дневник

 

 

Специфична цел ІІІ.3. Партньорство с институциите в системата на образованието, с териториални органи на изпълнителната власт и органите за местното управление

Дейности:

ІІІ.3.1. Съвместни дейности с дирекция „Превенции“ в община Варна, МКБППМН, ДПС към ІІІ РУ на МВР – Варна;

ІІІ.3.2. Партньорство с отдел „Закрила на детето“ в процеса на оказване на допълнителна подкрепа за личностно развитие

 

Специфична цел ІІІ.4. Активно включване на социалните партньори в ПОО

Дейности:

ІІІ.4.1. Включване на социалните партньори в комисии за държавни изпити по теория и практика на професията;

ІІІ.4.2. Съгласуване на учебните програми за производствена практика с работодателите;

ІІІ.4.3. Активизиране на сътрудничеството с индустриалната стопанска камара;

ІІІ.4.4. Предприемане на действия за въвеждане на дуалната система в училище

 

 

Специфична цел ІІІ.5. Подпомагане на ученическото самоуправление

Дейности:

ІІІ.5.1. Осигуряване на условия за включване  на Ученическия парламент в разглеждането на въпроси, свързани с образователно-възпитателния процес;

ІІІ.5.2. Изграждане на система от  правила на ниво клас за поведение и адекватни мерки срещу нарушителите им

 

Специфична цел ІІІ.6. Утвърждаване на обществения съвет и училищното настоятелство като органи за подпомагане на развитието на училището

Дейности:

ІІІ.6.1. Създаване на обществен съвет;

ІІІ.6.2. Поддържане на ефективна система за информация и обратна връзка с родителите;

ІІІ.6.3. Участие на родителите в процедурата по налагане на санкции на учениците;

ІІІ.6.4. Поддържане на рубрика „Училище за родители“ в интернет сайта на училището;

ІІІ.6.5. Създаване на „Родителски клуб“;

ІІІ.6.6. Изследване на удовлетвореността на родителската общност по конкретни въпроси и цялостната дейност на училището;

ІІІ.6.7. Дейности за формиране на нагласи у родителите за партньорство и сътрудничество чрез организиране на родителски срещи и дискусионни форуми;

ІІІ.6.8. Реализиране на съвместни дейности с родителите:

- Благотворителни инициативи;

- Изяви на участниците в извънкласни форми

 

Специфична цел ІІІ.7. Разширяване връзките с ВУЗ

Дейности:

ІІІ.7.1. Активизиране на сътрудничеството с Технически университет – Варна в посока на провеждане на съвместни научно-технически форуми и използване на базата на университета за провеждане на лабораторни занятия;

ІІІ.7.2. Сътрудничество с ДИПКУ при провеждане на квалификационна дейност и при провеждане на педагогическа практика на студенти за придобиване на квалификация „учител“.

 

Специфична цел ІІІ.8. Изграждане на позитивни отношения учител-ученик, ученик-ученик

Дейности:

ІІІ.8.1. Дейности по превенция на тормоза и насилието;

ІІІ.8.2. Дейности за мотивация и преодоляване на проблемно поведение;

ІІІ.8.3. Дейности за осигуряване на педагогическа подкрепа – обща и допълнителна;

ІІІ.8.4. Създаване на екипи за допълнителна подкрепа за личностно развитие за всеки ученик, нуждаещ се от такава;

ІІІ.8.5. Дейности за придобиване на умения за работа в екип, за утвърждаване на отношения на толерантност, разбиране и взаимопомощ в училищната общност

ІІІ.8.6. Разработване и приемане на етичен кодекс на училищната общност;

ІІІ.8.7. Дейности, осигуряващи гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІV.

 

Модернизиране на материално-техническата база и осигуряване на подкрепяща образователна среда

Специфична цел ІV.1. Непрекъснато модернизиране и поддържане на сградния фонд и МТБ

Дейности:

 

ІV.1.1. Ежегодно обновяване, модернизиране и поддържане на сградния фонд на училището;

ІV.1.2. Разширяване системата за видеонаблюдение, пожароизвестяване и сигнално охранителна техника;

ІV.1.3. Дейности за повишаване енергийната ефективност

 

 

Специфична цел ІV.2. Осигуряване на позитивна подкрепяща среда за обучение, възпитание и социализация

Дейности:

 

ІV.2.1. Изграждане на достъпна архитектурна среда;

ІV.2.2. Ежегодно осъвременяване на учебни кабинети и работилници;

ІV.2.3. Контрол върху спазване на изискванията към храните, предлагани в училищния бюфет;

ІV.2.4. Благоустрояване на дворните пространства;

ІV.2.5. Разработване на мерки за адаптиране на новопостъпили ученици към училищната среда

 

 

Специфична цел ІV.3. Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците

Дейности:

 

ІV.3.1. Изграждане на училищни комисии, ангажирани с осигуряването на безопасност, ред и защита на учениците;

ІV.3.2. Повишаване на знанията и уменията на учениците за ограничаване и преодоляване на различни опасности;

ІV.3.3. Приемане на училищни нормативни актове, регламентиращи  правилата за осигуряване на ред и защита;

ІV.3.4. Изпълнение на дейности, свързани с осигуряване на безопасни условия – инструктажи, обучение по БДП, ГЗ, БАП, терористични актове и други.

 

 

 

 

Среда

Въпроси, засягащи развитието на училището

 Тенденции

Приет нов закон за предучилищното и училищното образование, и ДОС, промяна в закона за професионалното образование и обучение

Причини

Последствия

 -качествена промяна в методите и организацията на обучение;

-внедряване на иновации на базата на ИКТ;

-оптимизиране  на мрежата на професионалните гимназии;

-увеличаване броя на учениците в професионалните гимназии

 -нова нормативна база, хармонизирана с европейското законодателство;

-регламентиране на изискванията за резултатите в системата на училищното образование и условията и процесите за тяхното постигане;

-разминаване между обществените потребности и продукта на образованието

Политическа

 -ниски доходи на част от семействата;

-висок процент на безработни родители;

-не достатъчно високо заплащане на учителския труд

-няма ясно заявена потребност на бизнеса от квалифицирани кадри

 -не достатъчно висок единен разходен стандарт;

-намаляващ брой на кандидатстващите за обучение в проф. гимназии;

-ниска мотивация на учителите

Икономическа

-влошаване на демографските показатели;

-недостатъчна ангажираност и отговорност  на родителите;

-отрицателно влияние на средата върху възпитането на учениците и мотивите за учене;

-не достатъчно висок социален статус на учителите  -влияние на икономическата криза;

-увеличаване на мигриращите семейства;

-обществена търпимост към отрицателните явления в обществото;

-ниско заплащане на труда на учителя и нарастващ обществен негативизъм към учителската професия

 

-намаляване на броя на учениците;

-нарастване на социалните различия между учениците;

-ниски мотиви за учене;

-негативно отношение към училището въобще;

-очертаваща се криза за учителски кадри

Социална

 -подобряване и модернизиране на технологичното обезпечаване на образованието;

-въвеждане на интернет, ИКТ;

-промяна във визията и съдържанието на педагогическите технологии

 -успешна политика на МОН за внедряване на ИКТ в училище

-трудно реформираща се образователна система, несъответстваща на потребностите на обществото

 -добра материална база, създаваща условия за повишаване на ефективността на обучението;

-преодоляване на консерватизма в образованието;

-постигане на ново качество на образователно-възпитателния процес

Технологична

Ориентираност към личността

 Основната задача за нас е успехът на отделната личност, разбирана като формиране у всеки ученик на знания, умения и компетентности за личностна реализация в динамично променящия се живот

Равен достъп

Всеки ученик, постъпил в училище има право да получи качествено образование, което отговаря на заложбите, способностите и потребностите му

Сътрудничество

Успешната образователна политика се основава на сътрудничество с всички заинтересовани страни – учители, ученици, родители, външни партньори

Отговорност

 Всички членове на педагогическита колегия и непедагогическия персонал, ангажирани в образователно-възпитателния процес и обслужващата дейност, носят отговорност за постигане на траен ефект с дългосрочно въздействие

Гъвкавост

Ориентиране към многообразните личностни потребности и предоставяне на възможности за свободен избор на обучаваните

Хуманизъм и толерантност

 Обучението, възпитанието и социализацията на учениците се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика

Иновативност

Административното ръководство и педагогическите специалисти декларират воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-високи резултати

Автономност

Училището като част от системата на училищното образование ползва автономия да провежда собствени образователни  политики, самоуправление и децентрализация

Отчетност

 Всички участници в образователната и възпитателната дейност отговарят и се отчитат за своите действия, с цел осигуряване на резултатност на политиките

Приложение: План за действие и финансиране

Ефективност

Динамично управление, реализация  и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие

Законосъобразност

  Всички цели, приоритети, мерки и конкретни дейности съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове в страната