Професионална гимназия по електротехника

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ТУК ЩЕ НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ,

СЪЗДАДЕНА ПО ИНИЦИАТИВА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНИТЕ  ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ

КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА:

                     1. Редуциране на асоциалните прояви – бягство от дома и училище, употреба на алкохол и наркотични вещества и/или престъпления, свързани с различно по вид насилие срещу деца и унищожаване и повреждане на имущество, системно непосещение, бягства и отпадане от училище.

                     2. Възпитаване у учениците на коректни и толерантни междуличностни взаимоотношения.

                     3. Осигуряване на възможност за подготовка и успешно приобщаване към гражданското общество.

 

 

 

Брошура за родители КИБЕРТОРМОЗЪТ

10 мита за "страшния" интернет