Професионална гимназия по електротехника

Направи добро и

 го разкажи

Умения за живот

Всички в час

Виртуална библиотека

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ВАРНА УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ НАПРАВИ ДОБРО И ГО РАЗКАЖИ Училищен екип за координиране на проекта: 1. Марияна Толева - ръководител - старши учител ОУП; 2. Соня Корчева - координатор - старши учител ОУП; 3. Цветелин Петров - сътрудник - председател на Ученическия парламент ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 1. Обосновка на проекта: Необходимостта от работа по този проект произтича от реалността - позабравени общочовешки морални ценности, нарастваща агресия, ширеща се апатия, липса на житейски идеали и цели, снижена граница на толерантност и търпимост към различията, липса на вяра в доброто и добрите хора. 2. 1. Основни цели: - намаляване на агресията сред учениците; - утвърждаване на идеята за правене на добро; - личностно развитие чрез самооценка; - създаване на интерес за откриване на добрите дела и добрите хора 2. 2. Очаквани резултати: - да се научат да разбират и виждат многообразието на доброто в ежедневието; - да оценяват смисъла на доброто, което правим; - да се стимулират да правят добро; - да се възпитават в посока на придобиване на потребност от правене на добро 3. Основни дейности: 4. Определяне на индикатори за успех. - Брой участия в реализиране на идеята за откриване и описване на добрите дела; - Брой участия в акции по кръводаряване и благотворителни акции; - Връчване на индивидуални и една колективна награда на класа –първенец в края на годината с най-активно участие 5.Ресурси за реализиране - Класните ръководители и разяснения в часа на класа; - Информация в сайта на училището и училищния вестник - Информация на информационното табло; - Работа с родителите за популяризиране на идеята; - Изготвяне на презентация „НАПРАВИ ДОБРО И ГО РАЗКАЖИ”; - Ежемесечно отчитане. 6.Финансиране Дейностите по проекта се финансират от училищния бюджет и Училищното настоятелство.

Дейности

Изпълнители

срок

Дейност 1-

поставяне на кутия „Добрите дела”в централното фоайе на училището

 

М.Толева

м.ХІІ

Ученически съвет

Екип на проекта

 

ежемесечно

Дейност 3 –

Учредяване на поздравителен адрес до родителите на ученици, сътворили добри дела

 

Екип на проекта

 

 

м.ХІ.

 

Дейност 2-

Популяризиране и стимулиране на изявите на учениците да правят, откриват и описват добрите дела

Дейност 4-

публикуване на най-добрите в сайта на училището

 

Мариана Банкова

ежемесечно

Зорница Ангелова

м.ІІ,V

Класните ръководители

м.ІІ

Дейност 5-

 популяризиране на информацията чрез училищния вестник и други средства за масова информация

 

Дейност 7 –

Популяризиране на идеята сред родителската общност

 

Класните ръководители

м.ХІІ

Дейност 6 –

провеждане на дискусии в часовете на класа за необходимостта  от правене на добро

 

Дейност 8-

Изготвяне на презентация”Направи добро и го разкажи”

 

Ученически съвет

м.V

Дейност 8 –

Организиране на благотворителни акции:

-за децата от училището в с.Кривня

-за абитуриенти от ПГЕ

 

Дейност 9 –

Организиране на благотворителни акции:

-за децата от училището в с.Кривня

-за абитуриенти от ПГЕ

 

Ученически съвет

Ученически съвет

м.ХІІ

м.ІІ

 

Ученически съвет

Дейност 10 –

Участие в акциите по кръводаряване

 

м.ХІІ

м.ІІ

 

м.ХІ

м.ІV

 

Екип на проекта

Дейност 11 – Награждаване в края на учебната година на всички „Кавалери на честта“ – ученици намерили и върнали ценни вещи и пари на свои съученици

м.VІ.

Дейност 7-

Изготвяне на презентация”Направи добро и го разкажи”

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ГРАД ВАРНА УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ "УМЕНИЯ ЗА ЖИВОТ" 2016/ 2017 Училищен екип за координиране на проекта: 1. Лъчезар Стамов - психолог - ръководител на проекта; 2. Калина Тодорова - учител - сътрудник; 3. Силвия Атанасова - учител - сътрудник; 1. Предмет: Проучването и подпомагането на психичното развитие и здраве на децата и юношите в ПГ по електротехника, адаптирането на учениците към професионалното училище......
още прочетете тук

IIP O @ECI4OHAJIHA f I4MHA3I4II IIO EJIEKTPOTEXHI4KA _ BAPHA

yqmImIIIEH IIPOEKT

orYueHrlfl 3a )IilIBort'

2016 / 2017 roAuHa

VquruuleH eKHn 3a Koop,qLIHI4paHe Ha rlpoeKTa:

l. Jlr.{esap CravoB - rlcl4xonor - pbKoBoALITeJI 2. Kanusa To4opoBa - yqHreJI - cbrpyAHLIK 3. Culsus. ArasacoBa - ytILITen - cbrpyAHI4K

1. Ilpeqrvrer:

flpoyvnaHero r{ rroArroMaraHero Ha rrcuxvrqHoro pa3BLITLIe I{ 3ApaBe Ha AeIIara, v roHorrrr4Te B llpo$ecuoHaJrHa rI4MHa3LIt ro eneKrporexHl{Ka lfffEl, aqanrLrpaHero Ha freHlruure KbM npo$ecuoH€ulHoro yrIrIJILIue, noAroroBKara ea o6pasoBareJrHa pr npoQecuoH€rrrHa peaJII43aIIur. lIpeneHIII4t Ha acoqrl€lrlHo noBeAeHLTe Lr ynorpe6a Ha aJIKoxoJI, TIorIoH kr rIcuxoaKTI,IBHu BelrlecrBa. OrpauuvaBaHe cnyqar4Te Ha ropMo3 B yqunuIqe LT pasrnupflBaHe Ha coqrIaJIHI4Te

KOMNCTEHTHOCTH.

2. OcHosHn ueJrl{:

o OrpauurraBaHe Ha Ae3arrrzBHoro noBe.qeHl,Ie BKJIIotII4TenHo BctKaKBI{ Soprrau Ha HacI4JII{e I{ TopMo3; o floAnouaraHe rrpoqeca Ha yrBbpxAaBaHe Ha IIeHHocrHa cl{creMa u HOpMII Ha rIOBeAeHIre y rreHzIIlITe; r flpeseHlluq Ha [porl4Boo6qecrseHl,Ire [potBn n orrlaAaHero or yqunuqe. o Oyqenue I4 KoMrIJreKcHo pa3BETLre Ha [LIqHocrHI{, coIII{zIJIHLI ylrellrafl' 14 cnoco6uocr 3a nporLIBorlocraBflHe Ha HapKorHIIu.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-ВАРНА УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ Училищен екип за координиране на проекта ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 1. Обосновка на проекта: Необходимостта от работа по този проект произтича от реалността - позабравени общочовешки морални ценности, нарастваща агресия, ширеща се апатия, липса на житейски идеали и цели, снижена граница на толерантност и търпимост към различията, липса на вяра в доброто и добрите хора. 2. 1. Основни цели: - намаляване на агресията сред учениците; - утвърждаване на идеята за правене на добро; - личностно развитие чрез самооценка; - създаване на интерес за откриване на добрите дела и добрите хора 2. 2. Очаквани резултати: - да се научат да разбират и виждат многообразието на доброто в ежедневието; - да оценяват смисъла на доброто, което правим; - да се стимулират да правят добро; - да се възпитават в посока на придобиване на потребност от правене на добро 3. Основни дейности: 4. Определяне на индикатори за успех. - Брой участия в реализиране на идеята за откриване и описване на добрите дела; - Брой участия в акции по кръводаряване и благотворителни акции; - Връчване на индивидуални и една колективна награда на класа –първенец в края на годината с най-активно участие 5.Ресурси за реализиране - Класните ръководители и разяснения в часа на класа; - Информация в сайта на училището и училищния вестник - Информация на информационното табло; - Работа с родителите за популяризиране на идеята; - Изготвяне на презентация „НАПРАВИ ДОБРО И ГО РАЗКАЖИ”; - Ежемесечно отчитане. 6.Финансиране Дейностите по проекта се финансират от училищния бюджет и Училищното настоятелство.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ВАРНА УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА Училищен екип за координиране на проекта ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 1. Обосновка на проекта. Утвърждаването на съвременните технологии и превръщането им в унифицирани стандарти, превръща света ни в едно изключително динамично и пълно с предизвикателство място. На това място потокът от информация е толкова силен, че е необходимо време за синтезиране на основните елементи, изграждащи една познавателна среда, даваща самочувствие, съвременни знания и опит. „Виртуална библиотека“ предлага виртуални уроци, образователни проекти, тестове, задачи подпомагащи самоподготовката, проверката и оценката на знанията и уменията на учениците на едно място. 2. Цели: 2.1. Обща цел: Обогатяване на електронната виртуална библиотека, достъпна за всички, по всяко време, на всяко място, като предпоставка за развитие на базирани електронни знания. 2.2. Конкретни цели 1. Да подпомага процеса на самоподготовка на учениците по всички предмети, в това число и по тези, за които няма одобрени и отпечатани учебници; 2. Да стимулира творческите изяви на ученици и учители; 3. Да подпомага процеса на споделяне на добри педагогически практики. 2.3. Очаквани резултати: Очакван резултат 1: Създадени и публикувани в интернет сайта на училището учителски и ученически разработки по учебното съдържание; Очакван резултат 2: Създадена картотека от материали и тестове по всички учебни предмети. 3. Целева група. Учениците от VІІІ – ХІІ класове и учителите по всички учебни предмети. 4. Основни дейности: 5, Участници и партньори. За участие в проекта ще бъдат привлечени ученици и учители. 6. Определяне на индикатори за успех. Индикатори за успех са: - Създаден богат набор от електронни учебни ресурси – уроци, презентации, сайтове, тестове, картотекирани и приложени във Виртуалната библиотека; - Активно прилагане на разработените материали в интерактивното обучение на учениците; - Създадена система за мотивиране на ученици и учители за креативно мислене и разгръщане на творческия потенциал за успешна реализация. 7. Ресурси за реализиране на проекта: Училището ще използва собствени ресурси за информираност и публичност – информационна витрина, училищен вестник, интернет сайт и печатни материали. 8. Бюджет

Дейности

Изпълнители

срок

Дейност 1- Сформиране на учителски екипи за създаване и публикуване на електронни учебни ресурси

Екип на проекта

м.октомври

Дейност 2 - Популяризиране на Виртуалната библиотека сред учениците и родителите

Екип на проекта

м.ноември

Дейност 3- Актуализиране и обогатяване на картотеката

Екип на проекта

постоянен

Дейност 4 - Систематизиране на всички електронни разработки от учители и ученици от предходната учебна година

Екип на проекта

м.ноември

Дейност 5 - Връчване на годишни награди за най-добре изработен учебен курс, тест по предмет и образователен сайт

Педагогически съвет

м.май