Професионална гимназия по електротехника
 У С Т А В на “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-ВАРНА ” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 (1) “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-ВАРНА”, наричано по-долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). НАИМЕНОВАНИЕ Чл. 2 (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-ВАРНА”, (2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Чл. 3 Седалището на “СДРУЖЕНИЕТО” е гр.Варна, Район „Младост”, а адресът на неговото управление е: ул. “Върба” № 24. ЦЕЛИ Чл. 4 „Сдружение с нестопанска цел Училищно настоятелство при Професионална гимназия по електротехника-Варна” е независимо, доброволно сдружение с нестопанска цел, осъществяващо обществено полезна дейност за подпомагане развитието на учебно – възпитателното дело, стопанското и материално осигуряване на Професионална гимназия по електротехника-Варна. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ Чл. 5 .(1).Сдружението ще постига своите цели чрез приобщаване на родители, учители, общественици, дарители, представители на юридически лица, съпричастни към просветното дело, готови да съдействат за напредъка на учебното заведение и обединяване на тяхните усилия с тези на държавните и общински органи и организации с цел подпомагане развитието на учебно- възпитателното дело, стопанското и материално осигуряване на Професионална гимназия по електротехника-Варна. (2).За постигане на целите си настоятелството: 1.обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на училището; 2.съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване; 3.подпомага изграждането и поддържането на материално – техническата база на училището; 4.участва при избора на учебници от педагогическия съвет по които ще се обучават учениците ; 5.съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаване на други социално – битови проблеми на учениците и учителите от училището; 6.подпомага създаването и реализирането на възпитателно – образователни програми по проблемите на учениците; 7.подпомага училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно обучение; 8.съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците; 9.съдейства за включване на родителите при организиране на свободното време на учениците; 10.предлага мерки за подобряване на дейността на училището; 11.организира обществеността за подпомагане на училището; 12.сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета; 13.организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца; 14.подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху учениците; 15.подпомага социално слабите ученици; 16.съдейства на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ Чл. 6 Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за: -подпомагане на социално слаби ученици; -подобряване на материално-техническата база; -подобряване битовите условия в училище за учениците; -поощтряване на изявени ученици; ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ Чл. 7 Предметът на дейност на сдружението е: - набиране и разпространение на информация; - участие в международни програми и проекти; -партньорство с други неправителствени организации,работещи по същите проблеми; -установяване контакти със съюза на работодателите,с цел осигуряване на реални работни места за провеждане на учебна и производствена практика. СРОК Чл. 8 Сдружението не е ограничено със срок. ЧЛЕНСТВО Чл. 9 Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението. Придобиване на членство Чл. 10 (1) Членството в сдружението е доброволно. (2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението. (3) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на общото събрание. Права и задължения на членовете Чл. 11 Членовете на сдружението имат следните права: - да участват в управлението на сдружението; - да бъдат информирани за неговата дейност; - да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи; - да се ползват от резултатите от дейността на сдружението съгласно раз-поредбите на този Устав. Чл. 12. Членовете на сдружението са длъжни: - да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението; - да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му; - да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят; Чл. 13. Членствените права и задължения, с изключение на неимуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Прекратяване на членство Чл. 14 Членството в сдружението се прекратява: - с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението; - с изключването; - с прекратяване на сдружението; - при отпадане поради системно неучастие в дейността на сдружението. Чл. 15 Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото събрание по предложение на управителния съвет, когато: - нарушава предвидените в чл. 12 задължения; - извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо. Чл. 16 (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от общото събрание, когато член на сдружението: 1. не е направил встъпителната си вноски в предвидения срок; 2. не е внесъл или е просрочил 6 последователни вноски по членския си внос; 3. е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е присъствал на повече от 3 последователни заседания на общото събрание и др. (2) Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на сдружението. Чл. 17 При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на на-правените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Чл. 18 Върховен орган на сдружението е общото събрание, негов управителен орган е управителния съвет. ОБЩО СЪБРАНИЕ Чл. 19 (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. (2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват. (3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица. Компетентност на общото събрание Чл. 20 Общото събрание: 1. изменя и допълва Устава; 2. приема /правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и пр./; 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет ; 4. приема и изключва членове; 5. взема решение за участие в други организации; 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 8. приема бюджета на сдружението; 9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос; 10. приема отчета за дейността на управителния съвет; 11. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; 12. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав. Свикване Чл. 21 Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на сдружението. Чл. 22. Инициатива за свикването му има управителния съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат управителния съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заин-тересуваните членове или натоварено от тях лице. Кворум Чл. 23 (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят. Решения Чл. 24 Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 гласа/ от присъстващите. Решенията по чл.20, т. 1 и 7 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите. Чл. 25. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието. Протокол Чл. 26. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му. (2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание,се завежда в нарочна книга. (3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола. Контрол Чл. 27. Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ Чл. 28. Управителният съвет се състои от 3 лица – членове на сдружението. Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението. Мандат Чл.29. Управителният съвет се избира за срок от 3 години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено. Правомощия Чл. 30. Управителният съвет: 1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си; 2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав; 4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението; 5. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това; 6. определя адреса на сдружението; 7. приема правила за работата си; 8. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от ком-петентността на общото събрание на сдружението. Заседания Чл. 31. Заседанията на управителния съвет се свиква от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 3 месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове. Чл. 32. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. (2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет. (3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.32. Чл. 33 Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие – от избран от управителния съвет негов член. Решения Чл. 34. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл.36, т.3 и 6 и чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове. Контрол Чл. 35. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето с противоречие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. Отговорност на членовете на управителния съвет Чл. 36. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ Чл. 37.(1) Управителният съвет избира от своя състав председател, като с решението си определя неговите функции. (2) Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението. ИМУЩЕСТВО Чл. 38. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА Чл. 39. Източници на средства на сдружението могат да бъдат имуществените вноски , стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство,членски внос. Чл. 40. Всички членове на сдружението дължат месечен членски внос в размер на 2 лева, платим до края на месеца,за който е дължим. Стопанска дейност Чл. 41. (1) Сдружението извършва стопанска дейност, която е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението. (2) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират. Разходване на имущество Чл. 42. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ. (2) За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/ 3 от всички негови членове. (3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър. (4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрпятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени. ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ Чл. 43. (1) В срок до 30 март на всяка година управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и го предоставя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от общото събрание. (2) В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ. (3) В срок до 31 май на всяка година управителният съвет заявява за вписване в централния регистър за вписване и представя заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната алинея и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 ЗЮЛНЦ документи. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО Чл. 44. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседания и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им. ПРЕКРАТЯВАНЕ Чл. 45 . Сдружението се прекратява: 1. по решение на Общото събрание; 2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ §1 . Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА-ВАРНА”, проведено на 17.12.2009год.в гр.Варна. § 2. Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав. § 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат радпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.