Професионална гимназия по електротехника

Декларация ел. среда

Заявление за оттегляне на съгласие за тестване - над 14г

Заявление за преместване от самостоятелна в дневна форма

Заявление за продължаване в самостоятелна форма

Заявление за удостоверение за завършен клас

Заявление за явяване на ДИ

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за УП-2 с избор на години

Заявление УП

Искане за пердоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

Искане за упражняване права на субект на лични данни