Професионална гимназия по електротехника
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ВАРНА ЗАПОВЕД №РД-09-307 Гр.Варна, 07.02.2014г. На основание чл.147, ал.1, т.1 от ППЗНП, във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация УТВЪРЖДАВАМ Вътрешни правила за достъп до обществена информация, в сила от 07.02.2014г. Същите да се поставят на информационната витрина на ІІ етаж на училищната сграда, както и да се публикуват на интернет сайта на училището. Приемане на заявления за достъп до обществена информация да се извършва всеки работен ден от 7.00ч. до 19.00ч. в администрацията на училището – ІІ етаж, стая 205. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Георги Медникаров – помощник-директор АСД. Живка Москова Директор на ПГ по електротехника ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.(1) С тези Вътрешни правила се урежда организацията и редът по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от ПГ по електротехника – Варна. (2) Вътрешните правила се прилагат за достъп до обществена информация, която се създава или съхранява от ПГ по електротехника – Варна. Чл.2. Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си създават собствено мнение относно дейността на ПГ по електротехника – Варна. Чл.3. Повторно използване на информация е използването и за търговски цели или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е създадена. Чл.4.(1) Субекти на правото на достъп до обществена информация и на правото на повторно използване на информацията са: - Гражданите на Република България; - Чужденците и лицата без гражданство; - Всички юридически лица. (2) Лицата по ал.1 могат да упражняват правото си на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация при условията и реда на тези Вътрешни правила и на Закона за достъп до обществена информация. Чл.5. ПГ по електротехника – Варна осигурява правото на достъп до обществена информация при спазване на следните основни принципи: 1. Откритост, достоверност и пълнота на информацията; 2. Осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация; 3. Осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация; 4. Защита на правото на информация; 5. Защита на личната информация; 6. Гарантиране на сигурността на обществото и държавата. Чл.6. Основни принципи при предоставяне на информация за повторно използване: 1. Осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информацията; 2. Прозрачност при предоставяне на информацията; 3. Забрана за дискриминация при предоставяне на информация; 4. Забрана за ограничаване на свободната конкуренция. Чл.7. Осъществяване на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация не може да засяга правата и доброто име на други граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морал. Чл.8.(1) Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон. (2) Достъпът до обществена информация, създавана и съхранявана в ПГ по електротехника – Варна е официална и служебна. 1. официална е информацията, която се съдържа в актовете на ПГ по електротехника – Варна при осъществяване на правомощията им; 2. служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на ПГ по електротехника – Варна. ІІ. ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Чл.10. Достъпът до официалната информация се осигурява чрез обнародване на нормативните актове. Чл.11. Достъпът до обществена информация е безплатен. ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Чл.12. Достъпът до обществена информация се предоставя срещу подадено писмено заявление или устно запитване. Когато устното запитване не е уважено или предоставената информация е недостатъчна, се подава писмено заявление. Чл.13. Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа: 1. Трите имена, съответно наименование и седалище на заявителя; 2. Описание на исканата информация; 3. Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация; 4. Адрес за кореспонденция със заявителя. Ако заявлението не съдържа горните данни, то не се разглежда. Чл.14. Заявленията за достъп до обществена информация се подават в администрацията на училището – ІІ етаж, стая 205 и се завеждат в регистъра за входяща поща. За писмено се счита и искането по електронната поща на обявения в сайта на училището адрес. Чл.15. Формите за предоставяне на обществена информация са: 1. Преглед на информацията; 2. Устна справка; 3. Копие на хартиен ностиел; 4. Копие на технически носител. Чл.16. Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация след резолюция на директора на училището се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистрирането. При голямо количество информация, срокът се удължава с 10 дни. Чл.17. Заявителят има право да уточни предмета на исканата обществена информация, когато тя е формулирана общо или не е ясна. Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане. Чл.18. Срокът за разглеждане на заявлението може да бъде удължен с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето и. Чл.19. Когато ПГ по електротехника – Варна не разполага с исканата информация, но се знае нейното местонахождение, в 14-дневен срок препраща заявлението и уведомява заявителя. В уведомлението се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице. Чл.20. Когато ПГ по електротехника – Варна не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок уведомява за това заявителя. Чл.21.(1) В решението с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват: 1. Степента на осигурения достъп до исканата обществена информация; 2. Срокът, в който се осигурява достъп до исканата обществена информация; 3. Мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; 4. Формата под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; (2) В решението могат да бъдат посочени и други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация. Чл.22. Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка. Чл.23. За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и съответния служител. Чл.24.(1) Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато: 1. Исканата информация е държавна или служебна тайна; 2. Достъпът засяга интересите на трето лице и няма неговото писмено съгласие; 3. Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца. (2) В случаите по ал.1 се предоставя частичен достъп до обществена информация само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен. Чл.25. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа правното и фактическото основание за отказ по този закон, датата на приемане и редът за неговото обжалване. Решението се връчва срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка. Чл.26. Решението за предоставяне на достъп или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалва пред Административния съд – по реда на Административно процесуалния кодекс. Чл.27. (1) По всяко постъпило заявление за достъп до обществена информация се води досие, което съдържа: внесеното заявление, решението по него, водената кореспонденция. (2) Досиетата се съхраняват от техническия изпълнител. (3) В срок от 7 дни след приключване на преписката всяко досие се окомплектова и се съхранява в отделна папка. ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ Чл.28. (1) Информацията се предоставя от ПГ по електротехника – Варна във формат и на език, на който тя е събрана, съответно издадена, или в друг формат. (2) ПГ по електротехника – Варна не е длъжна да предоставя информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване, събиране или преработване или когато е свързано с предоставяне на части на документи или други материали, което изисква усилия, излизащи извън рамките на обичайната информация. (3) ПГ по електротехника – Варна няма задължението да продължава създаването или събирането на определен вид информация, за нуждите на повторното и използване. (4) При искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път, на посочен електронен пощенски адрес или по друг подходящ начин за предоставяне на информацията в електронна форма. Чл.29. ПГ по електротехника – Варна не предоставя за повторно използване информация: 1. Чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията на ПГ по електротехника –Варна; 2. Която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице; 3. Която е събрана или създадена от обществени радио и телевизионни оператори; 4. Която е събрана или създадена от училището, научни и изследователски институти, националния архивен фонд, библиотеки, музеи, културни организации. Чл.30. Информация от ПГ по електротехника – Варна се предоставя за повторно използване и на организации от обществения сектор при условията и реда на тези Вътрешни правила, спазвайки разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация. Чл.31. ПГ по електротехника – Варна осигурява условия за улеснено търсене на информация от организации от обществения сектор чрез различни механизми на Он-лайн достъп или по друг подходящ начин. V. ИСКАНЕ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Чл.32. (1) Информация от ПГ по електротехника – Варна се предоставя за повторно използване след писмено искане, внесено в администрацията на училището - ІІ етаж, стая 205. (2) Когато искането е подадено по електронен път, ПГ по електротехника – Варна отговаря също по електронен път. Чл.33.(1) ПГ по електротехника – Варна обработва постъпилото писмено искане за повторно използване на информация и отговаря на заявителя до 14 дни от постъпването му. (2) В случаите, когато искането за повторно използване на информация се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето и, срокът може да бъде удължен до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпването на искането. Чл.34. (1) Отказът за предоставяне на информация за повторно използване се мотивира. (2) Отказ може да се направи в случаите когато: 1. закон забранява предоставянето на поисканата информация; 2. искането не отговаря на изискванията. (3) Отказът съдържа фактическото и правното основание за отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване. Чл.35.Отказът за предоставяне на информация за повторно използване подлежи на обжалване пред Административния съд – по реда на Административно процесуалния кодекс. VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Чл.36. Настоящите Вътрешни правила за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация са разработени на основание Закона за достъп до обществена информация. Чл.37. Тези Вътрешни правила влизат в сила със Заповед №РД-09-307/07.02.2014г. на директора на ПГ по електротехника – Варна.

Заявление за достъп до обществена информация