Професионална гимназия по електротехника

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

Правомощия

на обществените съвети

Заповед на директора за определяне на броя на членовете на обществения съвет

Протоколи