Професионална гимназия по електротехника

1. СХЕМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ТОРМОЗ

2. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

3. Информация за същността на всеки вид социална услуга

4. Практически насоки за действия при инцидент

5. Единни училищни правила за действие в случаи на насилие и тормоз

6. Училищна политика за превенция и интервенция на насилие и тормоз