Професионална гимназия по електротехника

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга

3. Практически насоки за действия при инцидент

4. Единни училищни правила за действие в случаи на насилие и тормоз

5. Училищна политика за подкрепа за личното развитие на учениците

6. Училищна политика за превенция и интервенция на насилие и тормоз