Професионална гимназия по електротехника

План на ученически парламент

2019/2020

УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - ВАРНА УСТАВ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Срок - Дейността на УП не се ограничава със срок. Чл. 2. Цели и задачи - Ученическият парламент е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред Ръководството, Педагогическия съвет и Училищното настоятелство. Основната цел на УП е да осъществява връзка между учениците от една страна и горепосочените институции от друга. УП има четири основни задачи: 1. Защита на правата на учащите в съответствие с Правилника на училището и Международните конвенции за правата на детето и човека. 2. Съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника на училището. 3. Организиране извънкласни занимания, състезания, концерти и др. 4. Представляване на учениците пред други институции. Глава втора ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ §1. Членство в УП Чл. 3. Право на членство има всеки ученик, избран за представител на класа си по демократичен начин. Чл. 4. Приемане на членове в УП става при следните условия: ал.1. Абсолютно съгласие от страна на кандидата за участие в УП. ал.2. Изборите във всеки клас се провеждат по демократичен начин. Чл. 5. Наказателен кодекс 1. Мъмрене от Председателя. 2. Предупреждение за изключване от УП. 3. Изключване от УП. Чл. 6. Прилагане на чл.5 от този параграф : 1. При две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УП представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.5, т.1. 2. При три поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УП представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.5, т.2. 3. При четири поредни и безпричинни отсъствия от заседанията на УП представителят на съответния клас се наказва съгласно чл.5, т.3, бива сменен съгласно чл.4 от този параграф и губи правото да участва като кандидат в изборите. 4. Ако който и да е член на УП има поведение, уронващо престижа на УП и училището, чрез демократично явно гласуване в УП при наличието на кворум и мнозинство същият може да бъде отстранен. 5. Ако член на УП желае да прекрати участието в УП, той е свободен да го направи, след като представи мотивите за своето решение пред УП. §2. Права и задължения на членовете на УП Чл. 7. Права и задължения на членовете в УП. ал.1. Всеки член на УП има право: 1. на един глас в УП. 2. да участва активно в управлението и работата на УП. 3. да му бъде извинено отсъствие от събрание на УП, съгласно УСТАВА. 4. да избира и да бъде избиран в органите на УП. 5. да гласува, когато обсъжданите въпроси изискват това. 6. да бъде информиран за дейността на УП. 7. да участва активно в часа на класа. 8. да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител и училищното ръководство по важни за класа въпроси и възникнали проблеми. ал.2. Всеки член на УП е длъжен: 1. да спазва УСТАВА на УП и да изпълнява решенията на УП. 2. да участва активно в събранията на УП. 3. да не използва по какъвто и да е начин УП за цели, противоречащи на УСТАВА. 4. да не прехвърля права и задължения върху други лица. 5. да осигури демократично избиране на учениците, отговарящи за различни длъжности, определени от класа, чрез явно или анонимно гласуване. 6. да провежда избори за нов представител в края на мандата си от една година. 7. да представлява класа пред УП на всяко негово заседание според този УСТАВ. 8. да уведомява класа за взетите от УП решения и информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко или косвено интересите на класа. 9. да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в заседание на УП, за да изяви своите собствени възгледи, да дава предложения или да участва чрез други действия според този УСТАВ. 10. да стимулира активното участие на своите съученици в заседанията на УП. 11. да защитава всеки ученик от неговия клас, при накърняване на личното му достойнство и накърняване на човешките му права, от страна на ученик, учител, друго длъжностно лице или обслужващ персонал. §3. Длъжности в УП: Чл. 9. Всички длъжности с мандат една година, за които може да се кандидатства по време на избори в УП, са: 1. Председател 2. Зам. Председател 3. Секретар 4. Отговорник по обратната връзка и съобщенията 5. Отговорник по финансите §4. Структура и мандат на органите на УП: Чл. 10. Общо събрание на УП ал.1. ОС на УП се състои от всички членове на УП. ал.2. ОС на УП има мандат една година. Членовете на ОС на УП всяка година се обновяват или запазват. ал.3. Общото събрание на УП : 1. Изменя и допълва настоящия УСТАВ. 2. Избира и освобождава членовете на ръководството на УП (включително и Председателя). 3. Приема, освобождава и изключва членове на УП. 4. Приема основните насоки и програма за дейността на УП. 5. Приема годишния отчет на Ръководството за извършената от него работа и взема решения за подобряването на дейността му и освобождаване от отговорност. 6. Решава и всякакви други въпроси, които намира за целесъобразно да обсъди. ал. 4. Ред за вземане на решения: 1. ОС на УП се счита за редовно, когато има кворум, състоящ се от минимум 50% + един от членовете на УС. 2. При липса на кворум събранието се отлага с 15 минути на същото място и при същия дневен ред. След това то се провежда и се счита за редовно, колкото и членове да се явят. 3. Решенията на ОС на УП се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. 4. Член на ОС на УП няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него. 5. ОС на УП решава конкретно във всеки отделен случай формата на гласуване - явно или тайно. Чл. 11. Ръководство на УП ал. 1. Структура и задължения 1. Ръководството на УП се състои от всички членове, изпълняващи длъжностите, определени от §3 чл.1 2. Ръководството на УП или отделни членове могат да бъдат освободени по решение на ОС на УП преди изтичане на мандата в случай, че нарушават изискванията на УСТАВА, не изпълняват решенията на УП и злоупотребяват с предоставените им права, а също и при невъзможност да изпълняват задълженията си. 3. Подготвя и внася в ОС на УП отчет за дейността на УП. 4. Подготвя и внася в Педагогическия съвет и Училищното настоятелство отчет за дейността на УП в края на учебната година. 5. Подготвя заседанията на ОС на УП, където внася за разглеждане и решаване постъпилите предложения относно дейността и управлението на УП. ал. 2. Мандат 1. Ръководството на УП има мандат една година. ал. 3. Заседания и ред за вземане на решения 1. Извънредно заседание на Ръководството на УП се провеждат само тогава, когато Председателят на УП изрично поиска такова. 2. Заседанието е редовно само ако присъстват всички членове на ръководството на УП. 3. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Глава трета ПРЕДСЕДАТЕЛ Чл. 12. Председателят олицетворява единството на УП и ученическата общественост. Той ги представлява както в училище, така и извън него. Чл. 13. Председателят се подпомага в своята дейност от зам. председател и секретар. Чл. 14. Избор: 1. Председателят се избира от ОС на УП в началото на новата учебна година. 2. Право на вот могат да упражнят всички членове на УП. 3. За Председател на УП може да бъде избран ученик, навършил 16 години. 4. Избран е кандидат, получил кворум от 50% + 1 от членовете на УП. 5. Зам. Председател се избира след като бъде избран Председател 6. За Зам. Председател на УП може да бъде избран ученик, навършил 16 години. 7. Избран е кандидат, получил кворум от 50% + 1 от членовете на УП. 8. Секретарят се избира при получаване на кворум от 50% +1 от членовете на УП. Чл. 15. Пълномощията на Председателя и на Зам. Председателя се прекратяват предсрочно при: 1. Доброволно отказване от поста, мотивирано с писмено или лично обяснение. 2. Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си поради тежко заболяване. 3. Гласуване вот на недоверие (1) В случай на т.1,2 и 3 Зам. Председателят встъпва в длъжността Председател до края на мандата. (2) При невъзможност Зам. Председателя да встъпи в длъжност, на негово място се избира нов Председател по начина, описан в чл. 14. Чл. 16. Председателят на УП: 1. Ръководи дейността на УП. 2. Води заседанията на УП. 3. Взима активно участие в обсъждането на въпроси, засягащи дейността на УП. 4. Присъства на Педагогическия съвет при внасяне на предложения и отчитане на дейността. 5. Има право да гласува при вземане на решение в УП. 6. Свиква извънредни заседания в случай, че това е необходимо. 7. Председателят има правото да предлага кандидатури за различните длъжностни постове в РнУП. 8. При отсъствие на Председателя, Зам. Председателят ръководи заседанието на УП. 9. Председателят се задължава да спазва УСТАВА на УП и Правилника на училището. Глава четвърта СЕКРЕТАР И ОТГОВОРНИЦИ Чл.17 ал. 1. Отговорник по обратната връзка и информацията 1. Заедно с Председателя или самостоятелно уведомява Педагогическия съвет за работата на УП. 2. Задължава се да уведомява УП за въпросите, които се обсъждат в Педагогическия съвет. 3. Избира се по описания в УСТАВА ред. 4. Има право да гласува при вземане на решение в УП. 5. Заедно с отговорниците по випуски уведомява членовете на УП за общи събрания. 6. Информира ученическата общественост по въпроси касаещи дейността на УП посредством средствата за масово разпространение и училищния интернет сайт. ал. 2. Отговорник по финансите. 1. Води Книга за приходите и разходите на УП. 2. Отчита се пред УП. 3. Съхранява средствата на УП. 4. Избира се по описания в УСТАВА ред. 5. Има право да гласува при вземане на решение в УП. Чл. 18. Секретар 1. Води протокола на ОС на УП. 2. Съхранява документацията на УП. 3. Избира се по описания в УСТАВА ред. 4. Има право да гласува при вземане на решение в УП. Глава пета ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УСТАВА Чл. 19. Всеки член на УП е длъжен да изпълнява задълженията си, определени с този УСТАВ, Закона за народната просвета, Правилника за дейността на училището, правилника за вътрешния ред и всички приети от България международни конвенции, описващи и/или защитаващи основните човешки права и свободи. Чл. 20. Нито един от членовете на УП, както и нито един от учениците няма право да петни името на България, да уронва престижа на училището, да накърнява достойнството на друг човек.